fbpx
ค้นหาแบบขั้นสูง

1 ฿ to 9,999,999 ฿

More Search Options
we found 0 results
Your search results

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล “บริษัท แอนนาเป พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด”


ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก้กรรมโดยเฉพาะ

ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

1.ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน อาทิ ชื่ออายุ สัญชาติ วันเกิด อายุ

2.ข้อมูลช่องทางการติดต่อ อาทิ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทร อีเมล์

3.ข้อมูลบัญชี อาทิ รายละเอียดการชำระเงิน และบัญชีธนาคาร

4.ข้อมูลทางธุรกรรม อาทิ ประวัติการรับบริการต่างๆ ประวัติการซื้อขาย

5.ข้อมูลส่วนตัว อาทิ ชื่อบัญชีผู้ใช้ รหัสผ่าน การสั่งซื้อ ความสนใจของท่านที่มีต่อบริการต่างๆของผู้ให้บริการ

6.ข้อมูลทางเทคนิค อาทิ google analytics หมายเลขระบุตำแหน่งคอมพิวเตอร์ IP Address ข้อมูลการเข้าระบบ ข้อมูลการใช้งาน และ การตั้งค่า (log)

7.ข้อมูลทางการตลาด อาทิ ความพึงพอใจของท่านต่อบริการที่ได้รับ และความเห็นต่อการให้บริการของบุคลากร

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก 2 ช่องทาง ดังนี้

1.เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากขั้นตอนการให้บริการดังนี้

1.เมื่อท่านลงทะเบียนบัญชีเพื่อใช้บริการกับเรา หรือเมื่อท่านยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่างๆ กับเรา

2.เมื่อท่านสมัครรับข้อมูลสื่อโฆษณาหรือข้อมูลด้านการตลาดจากเรา

3.จากความสมัครใจของท่านในการทำแบบสอบถาม

4.จากการเก็บข้อมูลการใช้แพลตฟอร์มของท่านผ่านบราวเซอร์คุกกี้

5.จากการติดต่อสอบถามของท่าน หรือผ่านการโต้ตอบทางอีเมล์หรือ ช่องทางการสื่อสารตอื่นๆ เช่นโทรศัพท์ เพื่อที่ผู้ให้บริการสามารถติดต่อท่านกลับได้

6.เมื่อท่านกดซื้อบริการหรือผลิตภัณฑ์จากเรา

7.เมื่อท่านเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้บนแพลตฟอร์มของเรา หรือ แอพพลิเคชั่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เฟสบุ๊ค และกูเกิ้ล

  • เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลที่สาม ดังต่อไปนี้ facebook login และ google login LINE login, EMAIL & PASSWORD LOGIN โดยได้รับข้อมูลเมื่อท่านสมัครระบบหรือสมัครระบบหรือเข้าใช้งานระบบผ่านช่องทางของบุคคลที่สาม
  •  

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

  1. เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ในการจัดฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ และเสนอสิทธิประโยชน์ตามความสนใจของท่าน
  2. เราจัดเก็บข้อมูลบุคคลของท่านเพื่อการดำเนินการชำระเงินค่าบริการหรือสินค้าที่ท่านซื้อในระบบ
  3. เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการรับข้อมูลหลังการบริการ เช่น การสอบถามข้อมูลการแสดงความคิดเห็นหลังการบริการ หรือ การส่งคำร้องแก้ผู้ให้บริการ เป็นต้น
  4. เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยืนยันตัวตนว่าท่านเป็นผู้เดียวในการเข้าถึงบัญชีของท่าน
  5. เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวิจับการตลาดและบริหารความสัมพันธ์ระหว่างผู้ ให้บริการและผู้ใช้บริการ
  6. เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามข้อกฎหมาย และระเบียบบังคับใช้ของรัฐ
  7. เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ใช้บังคับกับผู้บริการ รวมถึงการยินยอมให้ผู้ให้บริการสามารถโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่กลุ่มธุรกิจและพันธมิตรของผู้ให้บริการ ผู้ประมวลข้อมูล หรือ หน่วยงานใดๆที่มีสัญญากับผู้ให้บริการ

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

      เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านแล้ว เราจะดำเนินการดังนี้

1.เก็บรวบรวมโดนมีการบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้บริการ ได้แก่ ตั้งเซิฟเวอร์ด้วยตนเอง NAS CLOUD BY ANNAPEPROPERTY .CO.Ltd

2.เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับเก็บรวบรวมมาในการดำเนินของบริษัทตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหัวข้อ “วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล”

3.บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลกับพนักงานภายใต้สัญญาจ้างของบริษัทที่มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เปิดเผยบนแพลตฟอร์มของบริษัท หรือช่องทางสังคมออนไลน์เพื่อการโฆษณา นอกจากนี้ เราอาจจำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานข้อมูลเครดิต เพื่อตรวจสอบ และอาจใช้ผลการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเพื่อการป้องกันการฉ้อโกง

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรักข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ควบคุมทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

            1.ข้อมูลทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

            2.ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกจัดเก็บไว้ในเรื่องมืออุปกรณ์ของบริษัท ได้แก่คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ของทางบริษัท รวมถึงมีการเก็บข้อมูลในบนระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้แก่ ตั้งเซิฟเวอร์ด้วยตนเอง NAS CLOUD BY ANPPROPERTY CO.,Ltd

            3.ระเวลาจัดเก็บ เป็นไปตามหัวข้อมูล “ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”

Data Retention period

ลำดับที่

ประเภทรายการข้อมูลส่วนบุคคล

ระยะเวลาประมวลผล

1

ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตนอาทิ ชื่อ อายุ สัญชาติ วันเกิด อายุ

10 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา

2

ข้อมูลช่องทางการติดต่อ อาทิ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทร อีเมล์

10 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา

3

ข้อมูลบัญชี อาทิ รายเอียดการชำระเงิน และบัญชีธนาคาร statement,เครดิตบูโร

10 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา

4

ข้อมูลทางธุรกรรม อาทิ ประวัติการรับบริการต่างๆ ประวัติการซื้อขาย

10 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา

5

ข้อมูลส่วนตัว อาทิชื่อบัญชีผู้ใช้ รหัสผ่าน การสั่งซื้อ ความสนใจของท่านที่มีต่อบริการต่างๆของผู้ให้บริการ

5 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา

6

ข้อมูลทางเทคนิค อาทิ google analytics หมายเลขระบุตำแหน่งคอมพิวเตอร์ (IP Address) ข้อมูลการเข้าระบบ ข้อมูลการใช้งาน และ การตั้งค่า log

5 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา

7

ข้อมูลทางการตลาด อาทิ ความพึงพอใจของท่านต่อบริการที่ได้รับ และความเห็นต่อการให้บริการของบุคลากร

5 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1.สิทธิในการได้รับแจ้ง (right to be informed) : ท่านมีสิทธิที่จะได้รับแจ้งเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกจัดเก็บ รวมถึงรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ วิธีการจัดเก็บและระยะเวลาการจัดเก็บ

2.สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา

3.สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิในการเข้าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้เราทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเรา

4.สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

5.สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to reasure): ท่านมีสิทธิในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

6.สิทธิในการรังับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction og processing): ท่านมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

7.สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability):ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นหรือตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้

8.สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ DPO หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมข้อมูลของเราได้ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ (รายละเอียดการติดต่อปรากฏในหัวข้อ “ช่องทางการติดต่อ”ด้านล่างนี้) หรือ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเงื่อนไข ข้อยกเว้นการใช้สิทธิต่างๆ ได้ที่ แนวปฏบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (TDPG2.0) และเว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม www.mdes.go.th

 ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการดำเนินตามสิทธิข้างต้น โดยเราจะพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณาคำร้องของท่านภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว

การยื่นคำร้องเพื่อการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านมีความประสงค์ในการยื่นคำร้องเรียนเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมไปถึงการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล การขอเพิกถอนการยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคล และการส่งความคิดเห็นต่อการบริการท่านสามารถติดต่อได้ทางเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดในหัวข้อ “ช่องทางกาติดต่อ”

กิจกรรมส่งเสริมตลาด

ในระหว่างการใช้บริการ เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริม การตลาด ผลิตภัณท์ การให้บริการ ที่เราคิดว่าท่านอาจสนใจเพื่อประโยชน์ในการให้บริการกับ ท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพ หากท่านได้ตกลงที่รับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากเราแล้ว ท่านมีสิทธิ ยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยท่านสามารถดำเนินการยกเลิกความยินยอมในการรับแจ้งข้อมูล ข่าวสารได้โดยสามารถติดต่อมาได้ผ่านทางที่อยู่อีเมล์ [email protected]

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่นๆ

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของเราและการใช้งานเว็บไซต์ของเราเท่านั้น หากท่านได้กดลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น แม้จะผ่านช่องทางในเว็บไซต์ของเราก็ตาม ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้นๆ แยกจากของเว็บไซต์ของเราอย่างสิ้นเชิง

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติ และกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการเปลี่ยนข้อมูลลงในเว็บไซต์ของเราโดยเร็วที่สุด ปัจจุบันนโยบายความเป็นส่วนตัว จะมีผลตั้งแต่วันที่ 01/04/2021

ช่องทางการติดต่อ

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล

ชื่อ บริษัท แอนนาเป พร็พอพเพอร์ตี้ จำกัด

สถานที่ติดต่อ 130/5 ม.1 ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150

อีเมล: [email protected]        

เว็บไซต์: www.baananp.com

รายละเอียดเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (data protection officer: DPO)

ชื่อ: นายธนกร แผ้วศรี

ชื่อบริษัท: บริษัท แอนนาเป พ็อพเพอร์ตี้ จำกัด

สถานที่ติดต่อ: 130/5 ม.1 ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150

อีเมล์ [email protected]

รายละเอียดหน่วยงานกำกับดูแล

ในกรณีที่พนักงานของเราหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่านสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อ : สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สถานที่ติดต่อ: ชั้น 7 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสอง ห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

เอกสารแจ้งข้อมูลการประมวลข้อมูล (แบบย่อ)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการประมวลผล

รายละเอียดปรากฏตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม” และ ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล รายละเอียดปรากฏตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หัวข้อ “วัตถุปรัสงค์ในการประมวลผลข้อมูล” เราดำเนินการผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานดังต่อไปนี้

            1.การปฏิบัติตามสัญญา ได้แก่ การจัดส่งใบเสร็จให้ผู้ใช้งานทางที่อยู่อีเมลภายหลังการซื้อบริการจากทางบริษัทหรือการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของผู้ใช้ และสัญญาอื่นที่ทางเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ทำไว้กับทางบริษัท

            2.ความยินยอม ตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมเมื่อสมัครใช้บริการ ทั้งนี้หากท่านประสงค์จะถอนความยินยอม ท่านสามารถดำเนินการได้ดังนี้ท่านสามารถแจ้งเพิกถอนยินยอมในการให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลในวัตถุประสงค์หรือลักษณะใดๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นได้ตลอดเวลา รวมถึงการร้องขอให้ลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นนิรนามได้ โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งระบุเอาไว้ด้านบน แนวทางการถอนความยินยอมประกอบไปด้วย

                        – ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ อีเมล์ หรือ เว็บไซต์

                        – แจ้งผ่านวาจา อาทิ โทรศัพท์ หรือ ต่อหน้าบุคลากร

                        – แจ้งผ่านลายลักษณ์อักษร

โดยเมื่อบุคลากรได้รับคำรองของท่านแล้ว จะทำการส่งต่อให้ฝ่ายบริหารจัดหารข้อมูลเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ทางผู้ให้บริการไม่สามารถเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากไม่ได้รับการยินยอม เว้นแต่เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

            1.เพื่อผลประโยชน์สำคัญจำเป็น เพื่อระงับหรือป้องกันอันตรายต่อชีวิต สุขภาพ หรือร่างกายของบุคคล

            2.เพื่อจัดทำเอกสารทางประวัติสตร์ จดหมายเหตุ การวิจัยหรือสถิติ

  1. เพื่อการปฏบัติตามพันธะสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญา

            4.เพื่อดำเนินงานตามระเบียบหรือกฎหมายของภาครุฐ หรือการใช้อำนาจรัฐของผู้ควบคุมส่วนบุคคล

            5.เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ให้บริการผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขึ้นพื้นบานในการให้ข้อมูลส่วนบุคคล

            6.เพื่อประโยชน์สาธาณะของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จากกรณีดังนี้

            1.เมื่อท่านได้เข้าถึงหรือใช้บริการเว็บไซต์ของเรา ลงทะเบียบน หรือสมัครบัญชีผู้ใช้กับเรา

            2.เมือท่านส่งแบบฟอร์ม รวมถึงแบบฟอร์มการสมัครหรือแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือรูปแบบเอกสาร

            3.เมื่อท่านทำข้อตกลงใด หรือให้เอกสารหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อระหว่างท่านกับเรา หรือเมื่อท่านใช้ผลิตภัณท์และบริการของเรา

            4.เมื่อท่านติดต่อกับเรา เช่น ผ่านทางโทรศัพท์ (ซึ่งจะได้รับการบันทึก) จดหมาย แฟซ์ การประชุม การติดต่อผ่านแพลตฟอร์มสื่อทางสังคม และ อีเมล์

            5.เมื่อท่านใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือใช้บริการเว็บไซต์ของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การใช้ผ่านคุกกี้ซึ่งเราอาจปรับใช้เมื่อท่านได้เข้าถึงเว็บไซต์

            6.เมื่อท่านดำเนินธุรกรรมผ่านบริการของเรา

            7.เมื่อท่านแสดงความคิดเห็นหรือส่งคำร้องเรียนแก่เรา

            8.เมื่อท่านลงทะเบียน เข้าทำสัญญา เข้าร่วมในการแข่งขัน และหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายซึ่งรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับหุ้นส่วนหรือบริษัทในกลุ่มของเรา

            9.เมื่อท่านใช้หรือร้องขอการใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการภายนอกของเรา เช่น การชำระเงิน บริการด้านโลจิสติกส์ เป็นต้น

            10.เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของหุ้นส่วนหรือบริษัทในกลุ่มของเรา

            11.เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา

            12.เมื่อท่านติดตั้งแอปพลิเคชั่นบนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ เพื่อเข้าถึงบริการของเรา

            13.เมื่อท่านเข้าเชื่อมต่อหรือใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของบุคคลภายนอก

            14.เมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่เราด้วยเหตุผลใดก็ตาม

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

การประมวลผลข้อมูล

รายละเอียดปรากฏตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หัวข้อ “การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

รายละเอียดปรากฏตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หัวข้อ “การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล”

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

รายละเอียดปรากฏตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล “เรื่อง สิทธิของเจ้าของข้อมูล”

Compare Listings